Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1.  For alle vores leverancer og entreprisearbejder gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser,

medmindre andet udtrykkeligt aftales, jf. også herved pkt. 11 i betingelserne.

1.2.  Hvis ikke andet er anført i vores tilbud er vedståelsesfristen for alle skriftlige tilbud 14 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Efter udløb af vedståelsesfristen bortfalder tilbuddet øjeblikkeligt og automatisk i enhver henseende og uden yderligere varsel.

1.3.  Ved vores fremsendelse af ordrebekræftelse bekræfter vi, at der er indgået en bindende aftale om vores udførelse af arbejde i overensstemmelse med det fremsendte. Ordregiver skal omgående efter modtagelse fremsætte indsigelser mod modtagen ordrebekræftelse for ikke at være bundet i overensstemmelse med indholdet heraf.

1.4.  Hvis der i en konkret entreprise ikke er sammenfald mellem ordregiver og bygherre, og vi herved er at anse for underentreprenør på den konkrete entreprise, indestår ordregiveren for, at bygherre er gjort bekendt med nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Ordregiveren er på forlangende for- pligtet til at fremsende dokumentation for, at bygherre er gjort bekendt med betingelserne. Vores kontrahent er i ethvert tilfælde og uden undtagelse ordregiver, og det er os uvedkommende, herunder i forhold til vores rettigheder, såsom retten til at indstille arbejdet og udskyde leveringstids- punkt/den aftalte dato for færdiggørelse af arbejdet, om de nedenfor stillede betingelser i sidste led og/eller i sagens natur skal efterkommes af bygherre.

2. AB 18

2.1.  For alle vores leverancer og entreprisearbejder gælder “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 2018” (AB 18) om bl.a. 5-årigt mangelansvar for leverancer.

2.2.  Nærværende betingelser har dog forrang for AB 18, i det omfang bestemmelserne i betingelserne afviger fra AB 18. Ordregiver erklærer sig bekendt og indforstået med, at nærværende betingelser således kan afvige fra bestemmelserne i AB 18.

3. Produkter og vedligeholdelsesaftale

3.1.  Med hensyn til vores produkters ydeevne og specifikationer henviser vi til producentens tekniske

datablad fra og endvidere til eventuel kemisk resistensliste, hvis denne er anført i databladet. I det omfang datablad, mv., ikke er fremsendt af os, bedes dette rekvireret hos os.

3.2.  Vi gør opmærksom på, at levetiden for de af os udførte gulve i sagens natur afhænger af omfanget og karakteren af den brug og det slid gulvene udsættes for, ligesom den fulde levetid forudsætter korrekt behandling.

3.3.  Vi kan normalt tilbyde aftale om vedligeholdelse over et åremål udover afhjælpningsperioden i henhold til vores standardvilkår herfor.

4. Særlige vilkår for entrepriser

4.1.  Medmindre andet er foreskrevet/aftalt forudsættes arbejdet udført uden afbrydelse fra ordregiverens eller andre håndværkeres side. Skulle sådanne afbrydelser af arbejdet finde sted, betales merudgifter hertil efter regning.

4.2.  Ordregiver indestår for, at vi under hele arbejdets udførelse har uhindret adgang til forsyning med vand og el. Herunder skal der ved ordregiverens foranstaltning sikres fri adgang til 380/220 volt, min. 32 amp. Ved slyngrensning/-fræsning min. 63 amp. Max. afstand 25 m. Hvis der under arbejdets ud- førelse sker afbrydelse af fri adgang hertil, forbeholder vi os retten til at afbryde arbejdet, såfremt det ikke kan udføres på forsvarlig og/eller håndværksmæssig korrekt vis, indtil at uhindret adgang til vand og el er sikret, samt at udskyde leveringstidspunkt/den aftalte dato for færdiggørelse af arbejdet, ligesom eventuelle påløbne merudgifter hertil betales efter regning af ordregiver.

4.3.  Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid, hvorved forstås mandag-torsdag, kl. 7-16 og fredag 7- 13, såfremt andet ikke udtrykkeligt er aftalt. Vi påregner os merpris ved udførelse af arbejde udenfor normal arbejdstid. Hvis det under arbejdets tilrettelæggelse står klart, at arbejdet grundet ordregivers forhold nødvendigvis må udføres udenfor normal arbejdstid, herunder i weekend, og dette ikke udtrykkeligt er omtalt/forudsat i vores tilbud/ordrebekræftelse, tager vi forbehold for ændringer i den aftalte pris på arbejdets udførelse som følge heraf.

4.4.  Arbejdet med opløsningsmiddelbaseret gulvbelægning – specielt fugefri gulve – medfører lugtgener, som kan medføre at øvrige håndværkere ikke ønsker at være på området. Ordregiveren opfordres til at tage hensyn til dette i sin tidsplan. Vi anbefaler, at eventuelle øvrige håndværkere på byggepladsen udstyres med personlige værnemidler på samme vis som vores egne medarbejdere. Enhver problemstilling, herunder udgifter, forbundet hermed, er i enhver henseende os uvedkommende.

4.5.  I de tilfælde, hvor der er kontraheret fugefri gulve, har ordregiveren forinden undersøgt, om andre produkter erfaringsmæssigt giver en utilfredsstillende funktion.

4.6.  Medmindre andet udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet er tilbuddet baseret på, at arbejdet kan udføres i rum, som er tætte, lukkede og uden nogen form for gennemtræk, samt at der ikke forekommer kondensdryp på gulvet fra tag, rørinstallationer eller lignende.

4.7.  Hvis gulvene efter arbejdets færdiggørelse skal benyttes af andre, herunder andre entreprenører, til eksempelvis opholdsrum, gennemgang eller færdiggørelse af entrepriser, skal ordregiveren, inden denne brug påbegyndes, afholde afleveringsforretning for vores arbejder i de pågældende rum. Hvis en sådan afleveringsforretning ikke bliver afholdt, skal vores arbejde betragtes som overtaget af or- dregiveren, herunder fsva. risikoen for beskadigelse og vedligeholdelse, fra det tidspunkt, hvor or- dregiver og / eller byggeledelse selv benytter eller har givet tredjemand adgang til de pågældende rum.

4.8.  I rum med fald til afløb skal fald være udført i underlaget.

5. Særlige vilkår for leverancer

5.1. Hvor vi alene står anført som leverandør af materialer gælder særligt i tillæg til de øvrige anførte betingelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser følgende:

5.1.1.  Vores produkter leveres emballeret til sædvanlig lastbiltransport. Se vedrørende levering pkt. 9.

5.1.2.  Vores produkter skal anvendes inden 12 måneder efter levering. I modsat fald er vi uden ansvar for eventuelle mangler, medmindre vi udtrykkeligt har godkendt anvendelse.

5.1.3.  Vedrørende benyttelsen af vores produkter henviser vi til vores leverandørbrugsanvisning (arbejdshygiejnisk datablad), som bedes rekvireret, hvis den ikke er modtaget.

6. Pris og betalingsvilkår

6.1.  Vores pris er afgivet ud fra de af ordregiver oplyste arealer og mål. Ved afregning forbeholder vi os ret til at regulere prisen i overensstemmelse med de faktiske arealer og mål, hvis de afviger fra det oplyste.

6.2.  Ved øvrige afvigelser og/eller ændringer i de af ordregiver afgivne oplysninger eller i forhold til vores vilkår og leveringsbetingelser, som fremkommer efter tilbudsafgivelse, forbeholder vi os ret til at ændre i den aftale pris og kræve dækning for merudgifter.

6.3.  Såfremt undergulvets beskaffenhed måtte kræve, at der skal foretages opfyld eller opretning inden udlægning af den færdige belægning, betales disse ydelser særskilt som ekstraregning.

6.4. For vores entrepriser gælder – i det omfang intet andet er aftalt – følgende betalingsbetingelser:

6.4.1.  Entreprisearbejder: Hvis ordregiver er kreditvurderet på forhånd ved Tryg/Garanti: 14 dage netto.

6.4.2.  Leverancer uden for entreprise: Hvis ordregiver er kreditvurderet på forhånd ved Tryg/Garanti: 50 % forfalder ved ordrebekræftelse, og resterende 50 % forfalder ved levering.

6.4.3.  Alle leverancer / arbejder: Hvis ikke ordregiver er kreditvurderet på forhånd, kræves der forudbetaling iht. faktura.

6.4.4.  Ved en for sen betaling af vores entrepriser eller leverancer påløber morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned.

7. Mangelansvar

7.1.  Hvor vi alene er leverandør af materialer, er vores ansvar begrænset til levering af nye produkter til erstatning for de mangelbehæftede. Vi hæfter således ikke for øvrige tab, herunder heller ikke for indirekte skader og tab. Vi er berettigede – men ikke forpligtede – til at kræve mangelfulde produkter leveret retur.

7.2.  Hvor vi udfører entreprisearbejder, er vores ansvar begrænset til afhjælpning af konstaterede mangler ved vores arbejde eller de anvendte materialer. Vi hæfter således ikke for øvrige krav, herunder ikke for indirekte skader og tab. Vores ret og pligt til afhjælpning af mangler gælder indtil vores mangelansvar ophører. Vi er berettigede – men ikke forpligtede – til at kræve mangelfulde produkter leveret retur.

7.3.  Vores ydelser udføres i henhold til tilbud og relevant producent- og produktanvisninger. Stiller ordregiver krav til udførelsesmetode, er vi i enhver henseende uden ansvar for fejl og mangler, der kan henføres til ordregivers krav/ønsker.

7.4.  Vi er i enhver henseende uden ansvar for, at revner i eksisterende undergulv slår igennem den nye belægning.

7.5.  Vores afhjælpningsarbejder forudsættes udført indenfor normal arbejdstid. Ønskes udbedring udført uden for almindelig arbejdstid og/eller i weekender, forbeholder vi os ret til at opkræve dækning for enhver merudgift i forbindelse hermed.

7.6.  Vores afhjælpningspligt gælder ikke for mangler, der skyldes forhold for hvilke vi ikke har ansvar, herunder andre entreprenørers og håndværkeres arbejde, fejl og mangler i de bygninger, konstruktioner eller underlag, hvor vores arbejde er udført og lignende.

7.7.  Vores ansvar som entreprenør og/eller leverandør ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori entreprisen/leverancen indgår.

7.8.  Enhver reklamation skal ske straks efter, at en mangel er eller burde være opdaget, for at være rettidig.

7.9.  Vores økonomiske ansvar er i enhver henseende, herunder produktansvar, tingsskade, mv., begrænset til to gange fakturaens værdi.

8. Produktansvar

8.1.  Vores ansvar for skade, som vores leverancer eller arbejder forvolder, er begrænset til tilfælde, hvor det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os eller vores ansatte. Vores ansvar kan dog aldrig udstrækkes til driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

8.2.  Krav i anledning af produktansvar skal være gjort gældende inden 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen/entreprisen indgår. Ansvar kan kun gøres gældende, hvis reklamation sker omgående efter, skaden er eller burde være opdaget, og senest 14 dage efter skadens opståen.

8.3.  Vores produkter må ikke uden vores samtykke anvendes udenfor Danmark.

9. Levering, risikoens overgang og forsinkelse

9.1. Planlagt leveringstid af materialer og / eller færdiggørelse af entreprisearbejde angives i tilbud og/eller ordrebekræftelsen.

9.2.  Vedrørende leverance af materialer som led i vores udførelse af entreprisearbejde, aftales de nær- mere forhold omkring leverancen i medfør af de i nærværende betingelser indeholdte Faglige Forbehold (se nedenfor).

9.3.  Hvor vi alene er leverandør af materialer, yder vi assistance i forbindelse med booking af fragt og toldbehandling ved vores relevante samarbejdspartnere. Risikoen for leverancen overgår til ordregiver, når materialerne er stillet til rådighed for ordregiver.

9.4.  En leverance anses for stillet til ordregivers rådighed, når én af følgende omstændigheder er indtruffet:

9.4.1.  Ordregiver har kvitteret for modtagelse.

9.4.2.  En af ordregiver overfor Xprt Gulvløsninger anvist modtager af leverancen, herunder anvist tredjemand, kvitterer for modtagelse.

9.4.3.  Henstilling af leverancen på det aftalte leveringssted, uanset om ordregiver eller en anvist modtager er til stede på leveringstidspunktet/-stedet. I så fald er følgeseddel eller chaufførens køreseddel at sidestille med ordregivers kvittering for modtagelse i enhver henseende.

9.5.  Kvittering for modtagelse anses for bekræftelse af, at leverancen er uden mangler af nogen art, medmindre der straks efter kvittering reklameres direkte overfor Xprt Gulvløsninger. Vi opfordrer ordregiver til at sikre relevante modtagelsesprocedurer, herunder at ordregiver er repræsenteret på det aftalte leveringstidspunkt/-sted, samt at leverancen behørigt gennemgås, forinden der afgives underskrift på kvittering for modtagelse.

9.6.  Ordregiver indestår for, at enhver af ordregiver overfor Xprt Gulvløsninger anvist modtager af leverancer har modtaget fornøden fuldmagt til at kvittere for modtagelse. Det er Xprt Gulvløsninger uvedkommende, hvis en udpeget modtager ikke har den fornødne fuldmagt til at kvittere for modtagelse.

9.7.  Hvis ikke vi leverer materialerne / færdiggør arbejdet til aftalt tid, kan ordregiver skriftligt kræve le- vering / færdiggørelse og fastsætte en endelig rimelig frist herfor. Herudover kan ordregiver ikke rejse krav mod Xprt Gulvløsninger som følge af forsinkelse. Overskridelse af planlagt leveringstid / færdiggørelse berettiger således ikke køber til annullering af ordren eller til erstatning af nogen art, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, omkostninger til genhusning, flytteomkostninger, mv., medmindre vi har handlet groft uagtsomt. Dette gælder også i tilfælde, hvor ordregivers eventuelle kunde eller samarbejdspartner måtte rejse krav mod ordregiver i anledning af vores forsinkelse. Vi er ikke i nogen henseende ansvarlige for tredjemands forsinkelse.

10. Ejendomsforbehold ved erhvervskøb

10.1.  Hvis ordregiver er en virksomhed, og den indgåede aftale herved må anses for reguleret efter reglerne om erhvervskøb, forbeholder vi os den fulde ejendomsret til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er foretaget af ordregiver.

10.2.  Misligholder ordregiver sine betalingsforpligtelser, er vi berettigede – men ikke forpligtede – til at tilbagetage det solgte.

10.3.  Enhver omkostning ved vores gennemførelse af tilbagetagelsen af det solgte afholdes endeligt af ordregiver, herunder – men ikke udtømmende – vores udgifter til eventuel fogedsag, advokatomkostninger samt transportomkostninger for advokat, fragtfirma og foged, mv.

10.4.  Fremgangsmåden ved tilbagetagelse og opgørelse af fordringen samt det solgtes værdi sker i øvrigt i henhold til kreditaftalelovens kapitel 11.

10.5.  Ejendomsforbeholdet gælder for ethvert erhvervskøb som omtalt under § 10.1, herunder uanset om det leverede indgår som led i en samlet (total)entreprise, hvor vi af ordregiver er antaget til at udføre arbejde som underentreprenør, om der er tale om leverance af materialer / varer som led i vores udførelse af entreprisearbejde, eller om der alene er tale leverance af materialer / varer.

10.6.  Ordregiver forpligter sig til at orientere bygherre om vores ejendomsforbehold, hvis der i den konkrete entreprise ikke er sammenfald mellem ordregiver og bygherre. Manglende orientering til ordregiver anses i sig selv for misligholdelse med heraf følgende retsvirkning.

10.7.  Vi er trods gennemført tilbagetagelse fortsat berettigede til at foretage registrering af ordregiver i relevante advarselsregistre ved dennes misligholdelse.

10.8.  Vi forbeholder os ikke ejendomsretten til det solgte ved forbrugerkøb.

11. Force majeure

11.1. Vores tilbud og ordrebekræftelser er gældende med forbehold for indtræden af force majeure, herunder strejke, lockout, ekstraordinære politiske forhold, herunder ind- og udførselsforbud, krig, pandemiske/epidemiske forhold, ekstraordinære økonomiske restriktioner, herunder ekstraordinære import- og eksportafgifter i såvel ind- og udland, ekstraordinære ændringer i de valutariske forhold, fragt og Forsikringsrater såvel i Danmark som i vor leverandørs hjemland og endvidere med forbehold for indtræden af andre tvingende omstændigheder, som vi ikke har nogen indflydelse på.

12. Skriftlige ændringer

12.1. Afvigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser er kun gældende, hvis disse udtrykkeligt fremgår af et tilbud afgivet af Xprt Gulvløsninger, som er uforbeholdent accepteret af ordregiver, el- ler afvigelserne er bekræftet i form af skriftligt tillæg indeholdende begge parters underskrift.

13. Værneting

13.1. Enhver tvist i anledning af udført arbejde, herunder leverancer, vi har foretaget, afgøres efter dansk ret og indbringes for Retten i Herning i første instans, hvis afgørelser kan indbringes for Vestre Landsret.

Aarhus V, marts 2022

Faglige forbehold:

 1. Tilbud afgives til hver en tid af Xprt Gulvløsninger på grundlag af “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 2018” (AB 18) og seneste udgave af GSO Gulvfakta, samt de nedenstående forbehold. Betingelserne i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser har dog forrang for ovenfor nævnte regelsæt og forskrifter.
 2. Det forudsættes, at undergulvet har den specificerede planhed, overfladeruhed, styrke og vedhæftning jf. GSO Gulvfakta, og at undergulvet er fri for slam, urenheder og materialer, der kan forringe gulvbelægningens vedhæftningsevne.
 3. Ordregiveren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet til det tidspunkt, hvor gulvet skal pålægges.
 4. Såfremt forholdene efter ordregiveren skøn nødvendiggør kontrol af fugtindholdet i underlaget, udføres denne efter regning.
 5. Gulventreprenøren er uden ansvar for skader på gulvbelægningen, der skyldes svigt i den underliggende gulvkonstruktion, vanddampdiffusion, indtrængende, opstigende fugt, dryppende kondens, mv.
 6. Hvis tilbuddet er afgivet på fast tid / pris-betingelser, forudsættes endelig tidsplan og materialespecifikation aftalt senest 14 arbejdsdage efter accept.
 1. Af hensyn til materialernes akklimatisering skal disse kunne udbringes til arbejdsstedet i overens- stemmelse med producentens anbefalinger og datablade. Vi adviserer ordregiver herom, og ordregiver indestår for, at udbringning af materialerne kan ske som adviseret. Vi opfordrer ordregiver til, at adviseringen følges, eller at tidsplanen ændres, så det er muligt. Er dette ikke muligt, er ordregiver udtrykkeligt gjort opmærksom på, at dette kan medføre betydelige fejl ved det udførte arbejde, herunder i det konstruktionsmæssige, sammenspillet med øvrige materialer, kvaliteten af udførelsen, det æstetiske udtryk, etc. Vi er i så tilfælde i enhver henseende uden ansvar herfor.
 2. Tilbuddet er baseret på, at arbejdet med gulve kan udføres i rum, hvor luft- og undergulvstemperatur ved ordregiverens foranstaltning er opvarmet til korrekte temperaturer, og at rummet har den korrekte RF (relative luftfugtighed) i overensstemmelse med producentens anbefalinger og datablade. Vi adviserer ordregiver herom, og ordregiver indestår for, at anbefalingerne følges. Er dette ikke muligt, er ordregiver udtrykkeligt gjort opmærksom på, at dette kan medføre betydelige fejl ved det udførte arbejde, herunder i det konstruktionsmæssige, sammenspillet med øvrige materialer, kvaliteten af udførelsen, det æstetiske udtryk, etc. Vi er i så tilfælde i enhver henseende uden ansvar herfor.
 3. På baggrund af tidsplanen skal der tages stilling til behovet for afdækning af gulve. Afdækning af disse gulve betales særskilt som ekstraarbejde, medmindre ydelsen fremgår af udbudsmaterialet eller af afgivet tilbud / ordrebekræftelse.
 4. Det forudsættes, at der for byggerier er tegnet en all-Risk forsikring.
 5. Arbejdsområderne er ved ordregiverens foranstaltning vand- og vindtætte.
 6. Ved udlægning af flydemørtelprodukter, må der forventes at der kan forekomme nuanceforskelle i det færdige resultat da disse produkter er mineralsk baserede. Ligeledes skal det forventes at overfladebehandiingen kan fremhæve disse nuanceforskelle.
 7. Det skal ved fugefri gulve ligeledes forventes, at der pga. produktets bestanddele, kan forekomme pinholes samt svind/krymperevner.
 8. Gulvet/gulvene overtages opryddet, fejet og tørre.
 9. Der er ved ordregiverens foranstaltning stillet container til rådighed (byggeaffald brandbart).
 10. Såfremt vi skal medbringe generator, opkræves der særskilt leje herfor efter regning.
 11. Der ydes 5 års garanti på gulve iht. AB 18.